ข้อความ “แสดงความเสียใจ” ภาษาอังกฤษ สื่อถึงความจริงใจ

การแสดงความเสียใจก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญในการแสดงออกถึงมิตรภาพและความจริงใจให้คนที่อยู่รอบตัวเรา ดังนั้นเราควรเลือกใช้ถ้อยคำหรือภาษาที่เหมาะสมกับเหตุการณ์นั้นด้วย วันนี้เรามีประโยคที่ใช้แสดงความเสียใจหลายๆรูปแบบมาฝากกัน เผื่อคุณผู้อ่านสามารถหยิบไปใช้ในคราวจำเป็นกันนะคะ

 

1. He will be missed/ remembered. ฉันจะคิดถึง/ระลึกถึงเขา
2. I would like to offer my condolences./my condolences to you and your family. ขอแสดงความเสียใจด้วย/ขอแสดงความเสียใจต่อคุณและครอบครัว จริงๆ ค่อนข้างทางการ และใช้ในการเขียนมากกว่าพูด
3. My heart goes out to their families. ฉันเห็นใจ สงสารมาก ครอบครัวของพวกเขามาก
4. Sorry for your loss. ฉันเสียใจด้วยต่อการสูญเสียของคุณ หรือ I’m sorry to hear about your father’s passing. ฉันเสียใจต่อการจากไปของคุณพ่อของคุณ
5. We are thinking of you during this difficult time.พวกเรานึกถึงคุณนะ เป็นกำลังใจ ในช่วงเวลาที่ทำใจยากแบบนี้
6. You are in my thoughts and prayers. เราระลึกถึงคุณและอธิษฐานเผื่อคุณ เหมือนกับ My thoughts and prayers are with you.
7.___ brought so many gifts to our lives. We will never forget ___. สมชายได้นำพาสิ่งดีมากมายสู่ชีวิตพวกเรา พวกเราจะไม่ลืมเขา
8. Gone from our sight, but never from our hearts. แม้จากไป แต่ใจไม่เคยห่าง
9. I am here for you. Please let me know if I can help in any way. ฉันจะอยู่ตรงนี้เพื่อคุณ โปรดบอกให้ฉันรู้ถ้ามีสิ่งใดที่ฉันจะช่วยได้
10. I am thinking about you and sending love. ฉันกำลังคิดถึงคุณและส่งความรักถึงคุณ
11. I can’t imagine the sadness you must be feeling from your loss. ฉันไม่สามารถจินตนาการถึงความเศร้าที่คุณรู้สึกจากการสูญเสียได้เลย คุณต้องเศร้ามากแน่ๆ
12. I want you to know that I am here for you during this difficult time. ฉันอยากให้คุณรู้ว่า ฉันมาอยู่ตรงนี้เพื่อคุณ ในช่วงที่ยากลำบาก
13. I was shocked by the sad news of the loss of your daughter. ผมตกใจมากที่ได้ทราบข่าวโศกเศร้าของการสูญเสียลูกสาวของคุณ
14. I was sorry to hear of your great loss. ผมเสียใจที่ทราบข่าวการสูญเสียอย่างใหญ่หลวงของคุณ
15. I was very sorry to hear of your wife’s death. ผมเสียใจมากที่ได้ทราบข่าวการตายของเมียของคุณ
16. I was very sorry to hear that you lost your wife. ผมเสียใจมากที่ได้ทราบข่าวว่าคุณสูญเสียภรรยาไป
17. I’m always there in your hour of need. May his/her soul rest in peace. ฉันอยู่ข้างเธอเสมอเมื่อเธอต้องการ ขอดวงวิญญาณจงสู่สุขคติ
18. I’m sorry to hear that. ผมเสียใจที่ได้ทราบเช่นนั้น
19. You and your family are in our prayers. Sorry to hear of your loss. เราจะสวดภาวนาให้คุณและครอบครัว เสียใจที่ได้ยินการสูญเสีย
20. I’m very sorry to hear of your illness. ผมเสียใจจริงๆที่ทราบว่าคุณป่วย
21. May peace and comfort find you during this difficult time. ขอให้คุณพบกับความสงบทั้งทางร่างกายและจิตในช่วงที่ยากลำบากแบบนี้
22. May the love of those around you help you through the days ahead. ขอให้รักของคนรอบๆตัวคุณช่วยคุณผ่านพ้นทุกอย่างในอนาคตไปได้
23. May you be comforted by the outpouring of love surrounding you. ขอให้คุณพบแต่ความรักที่เปี่ยมล้นรอบๆ ตัวคุณ
24. May you take comfort in knowing an angel is watching over you. ขอให้คุณสบายใจในการรู้ว่ามีนางฟ้าคอยดูแลคุณอยู่
25. May your heart and soul find peace and comfort. ขอให้ใจและวิญญาณของคุณเจอความสงบ และความสบายใจ
26. May your memories give you peace and comfort. ขอให้ความทรงจำของคุณให้ความสงบและความสบายใจแก่คุณ
27. My families’ hearts are with you and your family. หัวใจของครอบครัวฉันจะอยู่กับคุณและครอบครับของคุณ
28. My heart goes out to you and your family at this difficult time. ฉันจะส่งใจไปหาคุณ และครอบครัวในเวลาที่ลำบากเยี่ยงนี้
29. My heart goes out to you during this difficult time. ฉันจะส่งใจไปหาคุณในช่วงเวลาที่ยากลำบาก
30. No words can describe how sorry I am for your loss. ไม่มีคำใดจะบรรยายว่าฉันเสียใจเพียงใดสำหรับการสูญเสียของคุณ
31. Oh, that’s too bad, I’m sorry to hear it. Please accept my sympathy. โอ้ แย่จังเลยครับ ผมเสียใจที่ได้ทราบเช่นนั้น โปรดรับความเห็นใจจากผมด้วย
32. Our hearts are saddened by your loss and our thoughts and prayers are with you. หัวใจของเราเสียใจอย่างสุดซึ้งสำหรับการสูญเสียของคุณ และพวกเราจะคิดถึงและภาวนาให้คุณเสมอ
33. Our hearts are with you in this time of sorrow. ส่งใจช่วยคุณในช่วงเวลาแห่งความเสียใจ
34. Our hearts go out to you in your time of sorrow. พวกเราจะส่งใจไปหาคุณในช่วงเวลาที่เศร้าโศกของคุณ
35. Please accept my deepest condolences for your family’s loss. กรุณารับความรู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งสำหรับการสูญเสียของครอบครัวคุณ
36. Please accept our heartfelt condolences on the loss of your loved one. กรุณารับความรู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียคนที่คุณรัก
37. Please remember that you are not alone… We are always here for you. โปรดจำไว้ว่าคุณไม่ได้อยู่เพียงลำพัง พวกเราอยู่ตรงนี้เสมอเพื่อคุณ
38. Sharing in your sorrow. With love and friendship. ขอแบ่งความเศร้า ด้วยรักและมิตรภาพ
39. Someone so special can never be forgotten. คนบางคนก็สำคัญเกินกว่าจะถูกลืมเลือน
40. Thinking of you, at this time of loss. คิดถึงคุณเสมอในช่วงเวลานี้ที่คุณสูญเสีย
41. We are deeply sorry to hear about the death of ___. พวกเราเสียใจอย่างสุดซึ้งเกี่ยวกับการจากไปของ…
42. We are saddened to hear of your sudden loss. พวกเรารู้สึกเสียใจที่ได้ทราบการสูญเสียฉับพลันของคุณ
43. We are very saddened to hear of your recent loss. พวกเรารู้สึกเสียใจอย่างที่ได้ทราบการสูญเสียเร็วๆนี้ของคุณ
44. We want to express our sympathy and let you know that our thoughts are with you. พวกเราอยากแสดงความเห็นใจ และอยากบอกให้คุณรู้ว่า พวกเราคิดคำนึงถึงคุณเสมอ
45. We would like to express our sincere condolences to you and your family. พวกเราอยากแสดงความเสียใจอย่างจริงใจต่อคุณและครอบครัว
46. You and your family are surrounded by love during this difficult time. ขอให้คุณและครอบครัวล้อมด้วยความรักในช่วงเวลาที่ยากลำบากเยี่ยงนี้
47. When someone you love becomes a memory, the memory becomes a treasure. เมื่อใครบางคนที่คุณรักกลายเป็นความทรงจำ ความทรงจำนั้นจะเป็นดั่งทรัพย์สมบัติเสมอ
48. With deepest sympathy on the demise of your ___. ด้วยความเห็นใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ-ภรรยา-ของคุณ
49. Words cannot even begin to express our sorrow, you are in our prayers. ไม่รู้จะเอ่ยคำใดที่จะแสดงความเสียใจของพวกเรา พวกเราจะสวดภาวนาให้คุณ
50. Words cannot even begin to express our sorrow. ไม่รู้จะเอ่ยคำใดที่จะแสดงความเสียใจของพวกเรา
51. Words can’t express how sad we are to hear of your loss. คำใดๆก็มิอาจเป็นตัวแทนความรู้สึกเสียใจใจที่พวกเรามีเมื่อได้ยินความสูญเสียของคุณ
52. Words fall short of expressing my sorrow for your loss. ถ้อยคำมิอาจแสดงถึงความรู้สึกเสียใจที่มีต่อการสูญเสียของคุณ
53. Words seem inadequate to express the sadness we feel about ___. ถ้อยคำดูเหมือนจะไม่พอที่จะแสดงความเสียใจที่เรารู้สึกเกี่ยวกับ
54.Although no words can really help to ease the loss you bear, just know that you are very close in every thoughts and prayers.
แม้ว่าไม่อาจมีคำใดช่วยบรรเทาความรู้สึกสูญเสียที่เกิดขึ้น ระลึกไว้เสมอว่าเรายังคิดถึงและภาวนาให้คุณเสมอ
55.May the peace that comes from the memories of love shared comfort you now and in the days ahead.
ขอให้ความสงบที่ได้มาจากความทรงจำแห่งรัก ได้ดลให้คุณสบายใจในตอนนี้และในวันข้างหน้า
56.Please accept our most heartfelt sympathies for your loss. Our thoughts are with you and your family during this difficult time.
โปรดรับการแสดงความเสียใจอย่างจริงใจสำหรับการสูญเสียของคุณ ความคิดคำนึงของพวกเราจะอยู่กับพวกคุณและครอบครัวในช่วงเวลาที่ยากลำบาก
57.We share your grief in this time of bereavement with deepest sympathy and condolence.
พวกเราขอแบ่งความเศร้าโศกจากการสูญเสียบุคคลที่รักในเวลานี้ด้วยความเห็นใจและเสียใจอย่างสุดซึ้ง
58. In sorrow, we mourn those lost. In gratitude, we embrace those around us. In sympathy, we reach out to those who grieve.
ในความเศร้าโศก เราคร่ำครวญร่ำไห้แด่ผู้จากไป ในความรู้สึกขอบคุณ เราโอบกอดคนเหล่านั้นรอบๆเรา ในความเห็นใจ เราเยี่ยมเยียนผู้โศกเศร้า
59 .Hold tight to memories for comfort, lean on your friends for strength, and always remember how much you are cared about.
คิดถึงความทรงจำที่งดงามเพื่อความสบายใจ พึ่งพาเพื่อนของคุณเพื่อความแข็ง และจำไว้เสมอว่าคุณเป็นคนที่ได้รับการห่วงใยมากแค่ไหน

 

ขอบคุณข้อมูลจาก: engfinity.co.th

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *